قصیده البدویه


من کلمات الشاعر قاسم الباوی


ابعضبت عود بدوی اسمعت نغمات مواعظ بیهن ایوصی ابناته


سقیت اسمع یم بیت اشعر ذاک اوتمنیت انطوی ابطرگت عباته


ایگلهن لومتت لتگصن اروس ابوچن ماحبط راسه ابحیاته


ابوچن طحن عسره ابرحت البین اوعلا اسماط اشرف عیش رعاته


غزل من صوف صبره العزته ابشوت ولا نزل اعگال الا ابصلاته


ابوچن عدل طیبه اوسابج اطیب اویضل حیبت خدرچن حد مماته


بدمعچن غسلنی ولو تجی الناس اضحکن چذب بوجوه اشمته


ابهلاهل شیعنی او گولن ابزود ابونه ام العلعه اتغر ابصفاته


واذا چفوا دلتی ابموگد النار اوشفتن گمگی اتبین لهاته


ابمحماس الوفه گلن بلهموم اوخل شرع العرب یحکم ابذاته


احتزمن یا بناتی الوکت غدار ابحلگ حوت الوگع ظیع نجاته


ولاتتامنن ذیب الچان مکسور العدو لو چان اخو ایخون ابخواته


ولا تنطن تفگتی ناس الیناب اویشوفون الخری اوفشگ اشداده


یضهده ازمر چف افلان وافلان وخاف امنل هظم یگطع زناده


علیه الفجر منطر وانه بلحال حسبت الیل گضیته ابعباده


ابدوی او ریال من نعم اریاین اوبعدهی امعکره ابزنده العناده


خذتنی العاطفه اوگلت ادخل البیت وشم ریحت هلی ابحضن اسعاده


دخلت اوسلمت وسترجعت حین من میت لیگیته اعله الوساده


ول اعجب من بناته محد احضاه اتاری الیل سهران ابحداده


لگیت الخری احضاله اویمه فشگات اوتفگ برنو قدیم اعلی اسجاده


سئلت العرب عنه اوعن اهالی گالو هاذه المظیع بلاده


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 14:16  توسط عباس البدوی  |